MÄÄRITELMÄT

Näissä ehdoissa termi Vuokraaja tarkoittaa vuokrasopimuksen tehnyttä luonnollista henkilöä. Jos yritys vuokraa Unirentiltä auton, on sopimusehdoissa tarkoitettu Vuokraaja aina kuitenkin se henkilö, joka merkitään vuokrasopimukseen yrityksen edustajana toimivana vuokrauksen yhdyshenkilönä. Vuokraaja vastaa sopimusehtojen noudattamisesta ja voi joutua korvausvastuuseen, mikäli sopimusehtoja rikotaan. Unirent tarkoittaa näissä ehdoissa yritystä, joka tarjoaa Vuokraajalle korvausta vastaan autojen vuokrausta tai siihen liittyviä palveluja.

VARAUS JA VUOKRAN MAKSU

Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston perusteella tai Unirentin ja Vuokraajan keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Unirent pidättää oikeuden hinnan tarkastuksiin.

Vuokrattava auto varataan pääsääntöisesti Unirentin verkkopalvelun kautta tai puhelimitse, sähköpostilla tai muulla erikseen sovittavalla ja Unirentin hyväksymällä tavalla. Unirent ei vahvista varausta, ellei varaus ole tehty Unirentin hyväksymällä tavalla. Mikäli tehty varaus perutaan yli 2 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, Unirent pidättää 50% varauksen summasta. Mikäli varauksen peruminen tehdään 2 vuorokauden sisällä ennen varauksen alkamista, Unirent pidättää 80% varauksen hinnasta näissä ehdoissa mainittujen laskutusehtojen mukaisesti.

Vuokra maksetaan varauksen vahvistamisen jälkeen laskulla tai joissain tapauksissa luottokortilla maksupäätteeseen auton noutamisen yhteydessä. Sopimuksen tekevä Vuokraaja antaa vakuutuksen luottohäiriöttömyydestään sekä suostumuksen luottotietojen tarkastamiseen. Vuokrasopimus tulee voimaan maksun suorituksen jälkeen, kun Unirent on lähettänyt Vuokraajalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus voi olla verkkopalvelun automaattinen vahvistusviesti, sähköposti, tekstiviesti tai muu kirjallinen tosite, josta jää Vuokraajalle ja Unirentille omat kappaleet. Maksuhäiriömerkinnät ovat este autonvuokraukselle. Mikäli Vuokraaja on sopimusta tehdessään antanut Unirentille virheellistä tai väärää tietoa, varaus raukeaa eikä maksettua summaa palauteta. Maksamalla vuokrauksen Vuokraaja hyväksyy nämä vuokrausehdot. Vuokrasopimuksen tehnyt on automaattisesti vuokrauksen vastuuhenkilö. Yrityksen tai yhteisön vuokratessa auton, on vuokrasopimusta tehtäessä ilmoitettu luonnollinen henkilö vastuussa sopimusehtojen noudattamisesta ja näin ollen myös korvausvastuullinen.

Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia erikseen Vuokraajan ja Unirentin välillä. Sopimus laaditaan kirjallisesti kahtena kappaleena. Vuokran laskutuksesta on sovittava etukäteen ja se edellyttää myönteistä luottopäätöstä. Unirent pidättää oikeuden kieltäytyä laskutuksesta, mikäli laskutettavan luottotiedoissa tapahtuu muutoksia. Paperisena lähetetystä laskusta peritään 7€ suuruinen laskutuslisä, verkko- sekä sähköpostilaskusta lisää ei peritä.
Erääntynyt lasku ohjataan kolmen maksukehotuksen jälkeen Ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi. Jokaisesta maksukehotuksesta peritään 10€ suuruinen maksukehotuslisä.

AUTON KÄYTTÖ JA VASTUU AUTOSTA SEKÄ SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan autosta yhtä hyvin, kuin tavallinen ja huolellinen ihminen normaalisti huolehtii omasta omaisuudestaan. Vuokraaja on velvollinen noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokrasopimuksen tehnyt henkilö on vastuussa autosta koko vuokrauksen ajan. Vuokraajalla (tai erikseen nimetyllä kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva EU-ajokortti ja se on esitettävä pyydettäessä. Sopimuksen tekevä Vuokraaja antaa vakuutuksen ajo-oikeudellisuudestaan. EU-alueen ulkopuolisten ajokorttien kohdalla Vuokraajan tulee esittää ajokortin lisäksi voimassa oleva passi. Näiden ajokorttien kohdalla Unirent varaa oikeuden tapauskohtaiseen harkintaan vuokrasopimuksen solmimisesta. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muita kuljettajia.

Auton käyttäminen lain vastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, maastoajoon sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi tai muuten ilman valvontaa, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraajalle suositeltavaa on valokuvata auto vastaanottamisen ja palautuksen yhteydessä, jotta mahdollisten vaurioiden aiheutumisajankohdasta ei synny kiistaa palauttamisen yhteydessä.
Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun verran velvollinen korvaamaan kadonneet osat ja varusteet, sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

VUOKRAAJAN OMAVASTUUN PIENENTÄMINEN

Unirent tarjoaa erillistä maksua vastaan Vuokraajalle mahdollisuuden omavastuun pienentämiseen. Erillisen maksun suuruus on määritelty kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa.

VUOKRAAJAN VASTUU TUULILASIVAHINGOISSA

Tuulilasin ulkopintaan liikenteessä syntyneiden esimerkiksi nasta- tai kivivahinkojen varalta vuokrahinta sisältää aina vakuutuksen ilman Vuokraajalta perittävää omavastuuta. Vakuutus ei korvaa tuulilasiin kohdistuneen ilkivallan aiheuttamia, Vuokraajan oman huolimattomuuden tai tahallisuuden aiheuttamia eikä tuulilasin sisäpuolelta alkaneita vaurioita. Nämä vauriot käsitellään joko vuokraan kuuluvan vakuutuksen kautta omavastuineen tai vakuutuksen ulkopuolisena tapahtumana.

VUOKRAAJAN VASTUU VAKUUTUKSEN ULKOPUOLISISTA TAPAHTUMISTA

Vuokrahintaan kuuluvat vakuutukset eivät kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ylikuormaus, tupakanpolton tai esim. viiltojen aiheuttamat vahingot, ajaminen alipaineisilla renkailla, lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkein tai puomein (esim. lumen pudotus katolta), ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen tai tahallinen auton turmeleminen.
Vuokrahintaan kuuluvat vakuutukset eivät kata vahinkoja, mikäli autolle tai Unirentille aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen tai tekoon, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta tai, että Vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
Yllämainituissa kappaleissa mainittujen vahinkojen kohdalla Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Unirentille aiheutetun vahingon kokonaisuudessaan ja täysimääräisenä.

ELÄINTEN KULJETTAMINEN

Eläinten kuljettaminen Unirentin vuokra-autolla on sallittua ainoastaan tarkoitukseen soveltuvalla eläintenkuljetuslaatikolla. Laatikon tulee koko kuljetuksen ajan olla sijoitettuna vuokra-auton tavaratilaan. Eläimen kuljettamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Mikäli eläintä on kuljetettu näiden ehtojen vastaisesti, peritään Vuokraajalta auton sisäpuhdistuskulut täysimääräisenä. Kuljetettavan eläimen autolle aiheuttamat vahingot käsitellään vakuutuksen ulkopuolisena tapahtumana.

VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, mikäli Unirent saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.

MUUT VELVOLLISUUDET

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. polttoaineet, tuulilasinpesunesteet, pysäköintimaksut, tiemaksut, autoa palautettaessa Unirentille puuttuvan polttoaineen tankkauslisineen, pysäköintivirhemaksut, erilaiset sakot ja ylikuormamaksut. Solmimalla vuokrasopimuksen, Vuokraaja antaa suostumuksensa Unirentille laskuttaa jälkikäteen yllämainitut kulut, sekä vahinkotapauksissa omavastuun Vuokraajalta. Paperisena lähetetystä laskusta peritään 7€ suuruinen laskutuslisä, verkko- sekä sähköpostilaskusta lisää ei peritä.

Erääntynyt lasku ohjataan kolmen maksukehotuksen jälkeen Ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi. Jokaisesta maksukehotuksesta peritään 10€ suuruinen maksukehotuslisä.

UNIRENTIN VELVOLLISUUS

Unirentin on luovutettava auto Vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Auto luovutetaan Vuokraajan käyttöön täyteen tankattuna ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. Vuokraajan sitä pyytäessä, on Unirent velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen sekä ohjeistuksen auton käytöstä. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti tai suullisesti varauksen maksun yhteydessä. Ellei Vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, katsotaan sopimus puretuksi ja Vuokraajan maksama maksu palautetaan täysimääräisenä.
Unirent voi paikantaa auton GPS- tai siihen rinnastettavalla laitteella, mikäli on syytä epäillä Vuokraajan rikkovan vuokraehtoja tai autoa ei ole palautettu sovittuna aikana sovittuun paikkaan. Unirent voi paikantaa auton myös teknisen sovelluksen tarvitsemiin käyttötarkoituksiin tai koulutuksen ja laadunvalvonnan tarkoituksiin.

POLTTOAINE JA AUTON HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa ja käyttämänsä polttoaineen. Käytettävästä polttoainelaadusta Vuokraaja saa tiedon Unirentiltä vahvistetussa vuokrasopimuksessa olevasta “Auton tiedot”-kohdasta. Vuokraaja on velvollinen selvittämään auton vaatiman polttoainelaadun ennen auton tankkaamista. Vuokraaja vastaa väärälaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti sekä vahinkojen koko korjausajalta kyseessä olevan auton vuokrahinnaston mukaisen vuorokausimaksun. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Tankkaamattomana palautetusta autosta Unirent perii Vuokraajalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tankkauslisän.

VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA RIKOSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Unirentille autossa ilmenneestä virheestä tai viasta, autoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta. Autoon kohdistuvista rikoksista on lisäksi tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Unirentin on tiedon saatuaan ilmoitettava Vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
Liikennevahingon sattuessa Vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille. Lisäksi Vuokraajan tulee ensi tilassa ilmoittaa asiasta Unirentille ja toimittaa Unirentille riittävät tiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten.
Mikäli Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vastaa hän Unirentille siitä syntyneestä vahingosta. Vahingonkorvaus aiheutuneesta haitasta tai vahingosta määritetään tapauskohtaisesti.

UNIRENTIN VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, Vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos Unirent kohtuullisessa ajassa korjaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta Vuokraaja voi vaatia korkeintaan vuokrahinnan suuruista korvausta. Vian tai virheen aiheuttamia välillisiä vahinkoja ei korvata, ellei tähän ilmene erittäin painavia perusteita. Vaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti.

AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava Unirentin kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto ja sen avaimet on palautettu Unirentin edustajalle tai vuokraus on päätetty muulla Unirentin hyväksymällä tavalla. Unirentillä on oikeus veloittaa sakkoa, mikäli vuokra-aika ylittyy. Sakkoveloituksen perusteena on 50€/alkava tunti ensimmäisen 24h ajan, jonka jälkeen 250€/alkava vuorokausi.
Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä tai sopimuksen purkautuessa, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Unirentin kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
Mikäli Vuokraaja laiminlyö ehdot auton palauttamisesta, on Unirent oikeutettu perimään Vuokraajalta Unirentille tästä aiheutuneet ylimääräiset kulut täysimääräisenä.

AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei vaikuta vuokrahintaan, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Sopimus laaditaan kahtena kappaleena, josta käy selkeästi ilmi hyvityksen suuruus sekä perusteet.

SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Unirentillä on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei Unirentin arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai rikoksen takia, sopimus voidaan purkaa Unirentin ja/tai poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai rikoksesta.
Unirentin purkaessa vuokrasopimuksen, Vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä Unirentille. Mikäli autoa ei palauteta Unirentin määrittämässä kohtuullisessa aikataulussa, on Unirent oikeutettu veloittamaan sakkoa 50€/alkava tunti ensimmäisen 24h ajan, jonka jälkeen 250€/alkava vuorokausi. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä tai sopimuksen purkautuessa, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Unirentin kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Manner-Suomen tai Ahvenanmaan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman Unirentin lupaa. Auton vieminen on mahdollista erillisen maastavientiluvan avulla. Unirent päättää luvan myöntämisestä ja perii hinnaston mukaisen maastavientilupamaksun. Maastavientilupaa ei voi saada Schengen-alueen ulkopuolisiin maihin, pois lukien Norja.

SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Pyydä tarjous

Vastaamme tarjouspyyntöön noin kahden tunnin kuluessa sen vastaanottamisesta.